കൊരട്ടി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി – 2015

പ്രസിഡന്റ്:കുമാരി ബാലന്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌:ജെയ്നി ജോഷി
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ ‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ജെയ്നി ജോഷിചെയര്‍മാന്‍
2 .മിനി ഡേവിസ്മെമ്പര്‍
3 .ബിന്ദു സത്യപാലന്‍മെമ്പര്‍
4 .സൌമ്യ രാജേഷ്മെമ്പര്‍
5 .ബിന്ദു കുമാരന്‍മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ബിസി ജോസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .സിന്ധു ജയരാജന്‍മെമ്പര്‍
3 .സി. വി. ദാമോദരന്‍മെമ്പര്‍
4 .ഡേവീസ് മൂലന്‍മെമ്പര്‍
5 .ഗ്രേസി ബാബുമെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .കെ. പി. തോമസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .ജോയ് ഇമ്മാനുവല്‍മെമ്പര്‍
3 .രജനി രാജുമെമ്പര്‍
4 .ജയരാജ് കെ. സിമെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ഡെയ്സി ഡേവിസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .ജെയ്മി തറയില്‍മെമ്പര്‍
3 .വി. കെ. കൃഷ്ണന്‍മെമ്പര്‍
4 .സിന്ധു രവിമെമ്പര്‍

മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരംഭരണകാലം
1എം.എ കൊച്ചുവറീത്1952 ന് മുമ്പ്
2എം.വി ആന്റണി1952-1967
3കെ.കെ തമ്പുരാന്‍1967-1969
4എന്‍ ‍.ഒ ഔസേപ്പ്1969-1971
5പി.പി ജോസഫ്1971-1973
6എം.വി ആന്റണി1973-1978
7വി.യു ആന്റണി1979-1984
8ബി.ഡി ദേവസ്സി1988-2000
9ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍2000-2003
10വി. പി. കൃഷ്ണന്‍2003-2004
11സി. ആര്‍. പരമേശ്വരന്‍2004-2005
12ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍2005-2010
13മനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍2010- 2015
14 കുമാരി ബാലന്‍2015-

ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

1  ഒരു കുടുംബത്തിന് 100 ദിവസം തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നു.

2.  തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം.

3.  ഗ്രാമസഭ നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നു.

4.  തൊഴില്‍ 1/3 ഭാഗം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.

5.  പ്രവൃത്തികളിലും ജോലിക്കാരുടെ പട്ടികയിലും നിര്‍മ്മാണ ജോലികളെ സംബന്ധിച്ചും സുതാര്യത ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു.

6.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

7.  തൊഴിലാളികള്‍ക്കു പരിരക്ഷ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു.

(a) അപകടങ്ങള്‍ക്കു ചികിത്സ സൌജന്യമായി നല്‍കുന്നു.

(b) ചികിത്സാസമയത്ത് 50% വേതനം.

(c) ജോലിസ്ഥലത്ത് മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നു.

(d) അംഗവൈകല്യമുണ്ടായാലും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നു.

തൊഴിലിനുള്ള യോഗ്യത

1. പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

2.  തൊഴിലിനായി രജിസ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

3.  തൊഴില്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവരായിരിക്കണം.

4.  തൊഴില്‍ കാര്‍ഡില്‍ പേരുണ്ടായിരിക്കണം.

തൊഴിലിന്റെ പ്രത്യേകത

1.  താമസസ്ഥലത്തിന് 5 കി.മി. ചുറ്റളവിനുള്ളില്‍ തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നു.

2.  5 കി.മി. പുറത്ത് വേതനത്തിന്റെ 10% അധികം നല്‍കുന്നു.

3.  14 ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നു.

4.  കരാറുകാരെ പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.

5.  തൊഴില്‍ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു.

സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും തുല്യവേതനം; സ്ത്രീതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ത്രീയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു; അവര്‍ക്കും വേതനം നല്‍കുന്നു.

തൊഴിലില്ലായ്മാ വേതനം

അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 100 ദിവസം തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം അനുവദിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം വേതനത്തിന്റെ 25%, തുടര്‍ന്ന് 50%.

ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍

1. ജലസംരക്ഷണ/സംഭരണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ .

2. വരള്‍ച്ചനിവാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ (മരം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കല്‍ മുതലായവ).

3.  ജലസേചന തോടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം.

4. പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂമിയില്‍ ജലസേചന സൌകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തല്‍ .

5. പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം.

6. ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള്‍ .

7. വെള്ളപ്പൊക്കനിവാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ (അഴുക്കുചാലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ).

8. റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം.

9. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ .

ധനകാര്യം

1. പദ്ധതിതുകയുടെ 90% കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റും 10% സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വഹിക്കുന്നു.

2. മൊത്തം തുകയുടെ 60% അവിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിനും, 40% നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാര്യം

Sanctioned Posts & Scale of Pay in Panchayat

Sl.No

Designation

Pre revised scale of pay

Revised scale of pay

1

Special Grade Secretary

6500-10550

10790-18000

2

Secretary,Grama Panchayat

5500-9075

9190-15510

3

Bill Collector

2650-4150

4630-7000

Engineering wing

4

Assistant Engineer

6675-10550

11070-18450

5

Overseer Grade I

4600-7125

7990-12930

6

Overseer Grade II

3590-5400

6680-10790

7

Overseer Grade III

3350-5275

5650-8790

Health wing

8

Sanitary Inspector Hr.Gr

4500-7000

7480-11910

9

Sanitary Inspector.

4000-6090

6680-10790

10

Pharmasist

4000-6090

6680-10790

11

Auxilary Nurse cum Midwife

3590-5400

6080-9830

12

Nurse

3590-5400

6080-9830

13

Midwife

3350-5275

5650-8790

14

Nursing Assistant

2650-4150

4630-7000

15

Sanitary Maistry

2650-4150

4630-7000

Miscellaneous

16

Librarian Grade I

4600-7125

8390-13270

17

Librarian Grade II

4500-7000

7480-11910

18

Librarian Grade III

4000-6090

7480-11910

19

Nursery School Teacher

3350-5275

6680-10790

20

Librarian Gr.IV

3050-5230

6680-10790

21

Ayah

2650-4150

4630-7000

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 2010

Election 2010
» »
,
Ward No Ward Name Elected Members Front Reservation
1 MURINGOOR SHYJI DAVIS INC Woman
2 KHANNANAGAR LATHIKA SUBRAMANIAN CPI(M) SC Woman
3 PARAKKOOTTAM P.K.VENU CPI(M) General
4 KONOOR KUMARI BALAN CPI(M) Woman
5 CHUNAKKARA ADV.K.R.SUMESH CPI(M) General
6 VALUNGAMURI REMANI CHANDRAN CPI Woman
7 NALUKETTU SHIMMY JOSE INC Woman
8 SRAMBICKAL JOSE.M.V INC General
9 THIRUMUDIKKUNNU VARGHESE PYNADATH INC General
10 MUDAPPUZHA BISSY JOSE CPI(M) Woman
11 MANGALASSERY T.A.SHAJAN CPI(M) General
12 CHETTARIKKAL P.G.SATHYAPALAN INDEPENDENT General
13 VAZHICHAL LILLY POULOSE INC Woman
14 CHIRANGARA BABU JOSEPH CPI(M) General
15 KORATTY TOWN GRACY BABU INC Woman
16 DEVAMATHA JAINY JOSHI INC Woman
17 PALLIYANGADI MANESH SEBASTIAN INDEPENDENT General
18 KATTAPPURAM P.C.BIJU CPI(M) SC
19 ATTAPPADAM MERCY(MARY) SEBASTIAN INC Woman

Powered by moviekillers.com