,
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍വാര്‍ഡിന്റെ പേര്മെമ്പര്‍മാര്‍പാര്‍ട്ടിസംവരണം
1മുരിങ്ങൂര്‍ജെയ്മി തറയില്‍സി.പി.ഐ (എം)ജനറല്‍
2ഖന്നാനഗര്‍ജോയ് ഇമ്മാനുവല്‍ഐ.എന്‍.സിജനറല്‍
3പാറക്കൂട്ടംസിന്ധു ജയരാജന്‍സി.പി.ഐ (എം)വനിത
4കോനൂര്‍സി. വി. ദാമോദരന്‍സി.പി.ഐ (എം)എസ്‌ സി
5ചുനക്കരകുമാരി ബാലന്‍സി.പി.ഐ (എം)വനിത
6വാലുങ്ങാമുറിവി. കെ. കൃഷ്ണന്‍ഐ.എന്‍.സിജനറല്‍
7നാലുകെട്ട്കെ. പി. തോമസ്സി.പി.ഐ (എം)ജനറല്‍
8സ്രാമ്പിക്കല്‍രജനി രാജുസ്വതന്ത്രന്‍വനിത
9തിരുമുടിക്കുന്ന്ഡെയ്സി ഡേവിസ്ഐ.എന്‍.സിവനിത
10മുടപ്പുഴബിസി ജോസ്സി.പി.ഐ (എം)ജനറല്‍
11മംഗലശ്ശേരിമിനി ഡേവിസ്ഐ.എന്‍.സിവനിത
12ചെറ്റാരിക്കല്‍ബിന്ദു സത്യപാലന്‍ബി.ജെ.പിവനിത
13വഴിച്ചാല്‍ഡേവീസ് മൂലന്‍ഐ.എന്‍.സിജനറല്‍
14ചിറങ്ങരസിന്ധു രവിസി.പി.ഐ (എം)വനിത
15കൊരട്ടി ടൌണ്‍ഗ്രേസി ബാബുഐ.എന്‍.സിവനിത
16ദേവമാതജെയ്നി ജോഷിസ്വതന്ത്രന്‍ജനറല്‍
17പള്ളിയങ്ങാടിസൌമ്യ രാജേഷ്ഐ.എന്‍.സിഎസ്‌ സി വനിത
18കട്ടപ്പുറംബിന്ദു കുമാരന്‍സി.പി.ഐ (എം)വനിത
19ആറ്റപ്പാടംജയരാജ് കെ. സിസി.പി.ഐ (എം)ജനറല്‍

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by moviekillers.com