പ്രസിഡന്റ്:കുമാരി ബാലന്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌:ജെയ്നി ജോഷി
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ ‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ജെയ്നി ജോഷിചെയര്‍മാന്‍
2 .മിനി ഡേവിസ്മെമ്പര്‍
3 .ബിന്ദു സത്യപാലന്‍മെമ്പര്‍
4 .സൌമ്യ രാജേഷ്മെമ്പര്‍
5 .ബിന്ദു കുമാരന്‍മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ബിസി ജോസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .സിന്ധു ജയരാജന്‍മെമ്പര്‍
3 .സി. വി. ദാമോദരന്‍മെമ്പര്‍
4 .ഡേവീസ് മൂലന്‍മെമ്പര്‍
5 .ഗ്രേസി ബാബുമെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .കെ. പി. തോമസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .ജോയ് ഇമ്മാനുവല്‍മെമ്പര്‍
3 .രജനി രാജുമെമ്പര്‍
4 .ജയരാജ് കെ. സിമെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ഡെയ്സി ഡേവിസ്ചെയര്‍മാന്‍
2 .ജെയ്മി തറയില്‍മെമ്പര്‍
3 .വി. കെ. കൃഷ്ണന്‍മെമ്പര്‍
4 .സിന്ധു രവിമെമ്പര്‍

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by moviekillers.com